O nama

O nama općenito

Naziv Udruge je: Udruga za demokraciju i civilne aktivnosti
Skraćeni naziv Udruge je: UDICA
Sjedište Udruge je: Ogulin, Škrile I/45
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga je upisana u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Rad Udruge je javan.
Udruga ostvaruje javnost rada putem Internet stranice, promidžbenih materijala i medija.
Udruga obavještava članove i članice o svome radu na sjednicama Skupštine.
Udruga je u svom djelovanju neprofitna, nestranačka i neovisna.
Rad Udruge odvija se kroz projekte i programe koje Udruga provodi uz neposrednu pomoć svojih članova i članica.

Udruga može, radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske ili druge propisane djelatnosti.
Udruga radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih programa može obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s važećim propisima.
Ciljevi, djelatnosti i zadaća Udruge

Cilj djelovanja Udruge je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana i građanki za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. Udruga promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koji dijele vrijednosti Udruge.

To uključuje i doprinos:

a) razvoju demokratskog i civilnog društva,
b) razvoju demokratskih institucija,
c) razvoju izbornog procesa,
d) sudjelovanju građana i građanki u izbornom procesu i procesima političkog odlučivanja u
Hrvatskoj i Europskoj uniji

e) zaštiti i promociji ljudskih i građanskih prava i sloboda,
f) razvoju suradnje građana i građanki s tijelima državne vlasti te međusektorske suradnje,
g) informiranosti građana i građanki o članstvu Republike Hrvatske Europskoj uniji i drugim
međunarodnim organizacijama i savezima,

h) razvoju volonterstva,
i) razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u skladu s programskim ciljevima,
j) razvoju socijalnog poduzetništva.
U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih Statutom, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

a) praćenje rada institucija zakonodavne vlasti, predstavničkih i izvršnih tijela na svim razinama,
b) nepristrano i nestranačko praćenje, nadgledanje i unapređivanje izbornog procesa,
c) provođenje primijenjenih istraživanja usmjerenih na društveni razvoj
e) organiziranje i provođenje edukativnih i informativnih kampanja, radionica, seminara i tribina,
g) organiziranje okruglih stolova, konferencija za novinare, susreta i priredbi,
h) obavljanje izdavačke i medijske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima,
i) istraživanje javnog mnijenja,
j) razvijanje socijalnog poduzetništva primjenjujući poduzetničke vještine s ciljem pozitivnih učinaka na razvoj civilnog društva i organizacija djelatnosti za samofinanciranje udruge
k) suradnja s organizacijama u zemlji i inozemstvu,
l) sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima i seminarima.
Rad Udruge odvija se kroz projekte i programe koje Udruga provodi uz neposrednu pomoć svojih članova i članica.

Udruga može, radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske ili druge propisane djelatnosti.

Udruga radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih programa može obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s važećim propisima.
Članstvo

Članovi i članice Udruge mogu biti redovni, počasni i podupirući.

Udruga vodi popis članova i članica i popis volontera i volonterki na način sustavnog prikupljanja i obrađivanja podataka. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Redovnim članom/redovnom članicom Udruge može postati svaka punoljetna fizička osoba koja uputi obrazloženi zahtjev za članstvom Skupštini UDICA-e, a koja ispunjava uvjet da u svom profesionalnom i javnom radu djeluje u skladu s vrijednostima Udruge

Uz obrazloženi zahtjev za članstvom prilažu se i dva pisma preporuke koja potpisuju najmanje dva redovna člana Udruge.
Skupština o svim zahtjevima za članstvom raspravlja na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine od dana primitka zahtjeva za članstvom, nakon čega svoju obrazloženu odluku kandidatu upućuje u roku od 15 dana.
Kandidat je dužan u roku od 15 dana od primitka odluke o primanju u članstvo uplatiti članarinu.
Članstvo počinje teći danom uplate ili danom izbora za člana Skupštine.

Počasnim članom/počasnom članicom Udruge može postati ona punoljetna fizička osoba koja je značajno doprinijela radu i ugledu Udruge ili u svojem javnom djelovanju promovira vrijednosti Udruge.
Obrazloženi prijedlog za počasno članstvo upućuje najmanje 5 članova/članica Udruge predsjedniku udruge.
Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština.

Podupirućim članom/podupirućom članicom Udruge može postati ona pravna i punoljetna fizička osoba koja doprinosi radu Udruge volontiranjem u Udruzi, stručnim doprinosom ili financijskom ili materijalnom potporom.
Obrazloženi zahtjev za podupiruće članstvo može predsjedniku uputiti bilo koja pravna ili fizička osoba. Odluku o podupirućem članstvu donosi Skupština.
Članstvo podupirućeg člana/podupiruće članice traje dvije godine, a odluku o obnavljanju mandata donosi Skupština.
Prava i obaveze svih članova i članica su:
a) da sudjeluju u radu Udruge i pružaju pomoć,
b) da prisustvuju sjednicama Skupštine,
c) da svojim radom u Udruzi i izvan Udruge doprinose ugledu Udruge,
d) da daju mišljenja i prijedloge,
e) da poštuju odredbe zakona, Statuta i ostalih akata Udruge
f) da biraju i budu birani u tijela Udruge u skladu sa Statutom,
g) da plaćaju godišnju članarinu.
Tijela udruge

Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik.
Predsjednik Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
Osoba ovlaštena za zastupanje:
– odgovara za zakonitost rada udruge
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano
– odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Predsjednica Udruge je Dubravka Vuković.
Dopredsjednik je Dubravko Dragičević.
Tajnica – Martina Regetaš